Winktown

Traktat uznaniowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Pustkowiami Winków

- Pan Talerz

GRAFIKA

Traktat o wzajemnym uznaniu, nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, przyjaźni i współpracy
między Księstwem Sarmacji a Pustkowiami Winków
sporządzony w Książęcym Mieście Grodzisku w dniu 17 sierpnia 2018 roku (55 roku Po Bombach)


Wysokie Układające się Strony:

Jego Książęca Mość Robert Fryderyk, Książę Sarmacji,
w imieniu Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu,


oraz

Otto von Teller, Prezydent i Wielka Szycha,
w imieniu Pustkowi Winków


uzgodniły, co następuje:

Art. 1.

Wysokie Układające się Strony uznają wzajemnie swoje istnienie jako suwerennych państw i podmiotów prawa międzynarodowego, wyrzekają się przemocy we wzajemnych stosunkach oraz postanawiają wszelkie spory rozwiązywać na drodze dyplomatycznej.

Art. 2.

1. Wysokie Układające się Strony ustanawiają między sobą stosunki dyplomatyczne.
2. Stronę wysyłającą na terytorium Strony przyjmującej reprezentuje ambasador.
3. Strona wysyłająca upewni się, że osoba, którą zamierza akredytować jako ambasadora w Stronie przyjmującej, otrzymała agrément tego państwa.

Art. 3.

1. Ambasador korzysta z immunitetu od jurysdykcji karnej Strony przyjmującej. Korzysta on również z immunitetu od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej Strony przyjmującej, z wyjątkiem:
a. powództw dotyczących prywatnego majątku na terytorium Strony przyjmującej, chyba że posiada on go w imieniu Strony wysyłającej dla celów misji;
b. powództw dotyczących wszelkiego rodzaju działalności wykonywanej przez ambasadora na terytorium Strony przyjmującej poza jego funkcjami urzędowymi.
2. Ambasador nie jest obowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Ambasador może zrzec się immunitetu jurysdykcyjnego.
4. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów.

Art. 4.

1. Strona przyjmująca może w każdym czasie, uzasadniając swą decyzję, zawiadomić Stronę wysyłającą, że ambasador jest persona non grata. Strona wysyłająca odpowiednio do okoliczności bądź odwoła daną osobę bądź położy kres jej funkcjom w misji. Dana osoba może być uznana za non grata przed przybyciem na terytorium Strony przyjmującej.
2. Jeżeli Strona wysyłająca odmawia wykonania lub nie wykonuje w rozsądnym terminie swych obowiązków wynikających z ust. 1, Strona przyjmująca może odmówić uznawania danej osoby za ambasadora.

Art. 5.

1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków, a także będą aktywnie sprzyjać rozszerzaniu kontaktów między ich obywatelami.
2. Wysokie Układające się Strony będą sprzyjać rozwojowi współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach, w szczególności wojskowości, kultury i sportu, gospodarki, oświaty i nauki.

Art. 6.

1. Traktat podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która nastąpi w Wolnym Mieście Winktown.
2. Traktat zostaje zawarty na czas nieokreślony.
3. Traktat utraci moc obowiązującą z upływem trzeciego dnia następującego po wypowiedzeniu go w drodze notyfikacji przez Wysoką Układającą się Stronę.

Podpisano:
(-) Otto von Teller
Prezydent i Wielka Szycha Pustkowi Winków

(-) Robertus FredericusPrinceps Sarmatiae

Komentarze

Harlin

Dnia Harlin napisał:

Dopiero po tylu latach podpisujemy traktat uznaniowy z największym państwem Pollinu?0
A Unia Trzech Narodów podpisała po 4 miesiącach istnienia XD
Numer 24

Dnia Numer 24 napisał:

Talerz miał jakiś problem z Hasselandem.
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Pustkowiom (w przeciwieństwie do innych mikronacji) nie zależy na atencji, dlatego podpisanie traktatu zajęło nam 12 lat. Po prostu dopiero teraz nas zauważyli :)

A z Hajslandem to grubsza sprawa. Pamiętaj Numerze, że KH w Księstwie Sarmacji jest od niedawna.
Bob Flacha

Dnia Bob Flacha napisał:

Sarmacja? Nie znam.
RIIF

Dnia RIIF napisał:

Księstwo Sarmacji dopiero od niedawna ponownie prowadzi aktywną politykę zagraniczną. Dlatego też szukamy partnerów, którzy powodują, iż mikroświat jest ciekawszym miejscem i staramy się z nimi zaprzyjaźnić. Pustkowia znamy od dawna, a jednak... tak niekiedy bywa. Cieszę się ogromnie, że traktat ów zawarliśmy, że otworzyła się nowa droga między naszymi krajami.
Jego Radioaktywność

Dnia Jego Radioaktywność napisał:

Gratuluję
tow. Maciej Faron

Dnia tow. Maciej Faron napisał:

Towarzysze, do Sarmatów się strzela a nie wchodzi w układy!!!

Komentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani

  • 2 nieznanych