Winktown

Traktat uznaniowy pomiędzy Najjaśnieszą Republiką Garapeńską a Pustkowiami Winków

- Pan Talerz

GRAFIKA

Traktat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych
pomiędzy
Pustkowiami Winków a Najjaśniejszą Republiką Garapeńską
spisany w dniu 30 grudnia Anno Domini 2018 (55 Roku Po Bombach)


Wysokie Układające Się Strony:

Trybun Wojskowy Jan von Rainer w imieniu Najjaśniejszej Republiki Garapenskiej
oraz
Prezydent i Wielka Szycha Otto von Teller w imieniu Pustkowi Winków

zawierają niniejszy traktat jako podstawę dla wzajemnej współpracy między narodami:

Art.1.
§1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
§2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach używania jakiejkolwiek przemocy.

Art.2.
§1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów i wysłanników nadzwyczajnych.
§2. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wstąpić o agrément dla kandydata na ambasadora.
§3. Wysłannik nadzwyczajny powinien poinformować o swoim przybyciu odpowiednie organy państwa, w którym znajdować się będzie.
§4. Ambasadorzy i wysłannicy specjalni korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
a) nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego
b) nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności nie związanej z misją dyplomatyczną
c) korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego
d) reprezentują interesy swojego państwa w zgodzie z metodami uznanymi przez nich za stosowne, ale z poszanowaniem uczuć i zasad kultury

Art.3.
1. Ambasador może zostać odwołany:
a) poprzez odwołanie go przez władze strony wysyłającej;
b) poprzez uznanie go za persona non grata przez stronę przyjmującą;
2. Strona która uznała ambasadora za persona non grata informuje o tym niezwłocznie stronę wysyłającą, podając uzasadnienie. 

Art.4.
1. Wysłannik nadzwyczajny może przebywać w kraju gdzie pełni swą funkcję przez okres miesięcy 2 po czym musi uzyskać agrement państwa w którym przebywa oraz awans na ambasadora.


Art.5.
Wysokie Układające się Strony postanawiają podjąć wzajemne działania na rzecz rozwoju wzajemnych stosunków w różnych dziedzinach życia politycznego, społecznego i kulturalnego.

Art.6.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem czwartego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej stronie.

Art.7.
Traktat niniejszy wchodzi w życie po ratyfikacji go przez upoważnione do tego organy obu państw.

 

PODPISANO:

Trybun Wojskowy
/-/ Jan von Rainer

Prezydent i Wielka Szycha
(-) Otto von Teller

Komentarze

Harlin

Dnia Harlin napisał:

Ciekawi mnie, co się teraz stanie z Zielonymi Wyspami?
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

A co ma się stać?
Numer 24

Dnia Numer 24 napisał:

Zielone wyspy naleźały do Pustkowii jeszcze zanim powstała Garapenia. Nie wiem kto wymyślił że te wyspy należą do Garapenii.
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Gdzie w Garapenii można znaleźć insynuacje jakoby Wyspy Zielone kiedykolwiek należały do Najjaśniejszej Republiki?

Komentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani

  • 2 nieznanych