Winktown

Pawełek prezentuje: Kodeks karny

Pawełek Plata

Dnia Pawełek Plata napisał:

Rozdział 1 - zasady odpowiedzialności karnej

Art.1.
§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten kto popełnia czyn zabroniony.
§ 2. Nie podlega karze ten, któremu nie można udowodnić winy.

Art.2.
Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę obowiązującą w chwili popełnienia czynu zabronionego.

Art.3.
Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po otrzymaniu obywatelstwa.

Art.4.
§ 1.Podejrzenie o popełnieniu przestępstwa może zgłosić obywatel lub wyjść z inicjatywy sądu.
§ 2.O rozpoczętym postępowaniu karnym sąd ma obowiązek zawiadomić oskarżonego.

Art.5.
§ 1.Rozprawa w sądzie trwa nie krócej niż tydzień.
§ 2.Rozprawa w sądzie trwa nie dłużej niż 4 tygodnie.
§ 3.W przypadku nie rozwiązania sprawy w tym czasie sprawa zostaje umorzona.
§ 4.Sprawa umorzona może powrócić do sądu w przypadku pojawienia się nowych okoliczności.

Art.6.
Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu, uważa się za jeden czyn zabroniony.

Rozdział 2 - kary

Art.7.
Karami są:
Grzywna,
Pozbawienie wolności,
Odszkodowanie na rzecz poszkodowanego,
Spalenie.

Art.8.
§ 1.Grzywna nie może wynosić mniej niż 10 ARG i więcej niż 2000 ARG.
§ 2.Sąd może przyznać karę grzywny do 200 ARG z pominięciem rozprawy sądowej.
§ 3. Kara grzywny może być przyznana wraz z pozbawieniem wolności z art. 5 pkt 2, gdy podczas popełnienia czynu zabronionego zostały osiągnięte korzyści materialne.

Art.9.
§ 1.Pozbawienie wolności jest czasowe do 4 miesięcy.
§ 2.Czas pozbawienia wolności ustala sąd.
§ 3.W szczególnych wypadkach, które reguluje ustawa sąd może zastosować karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Art.10.
Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska.

Rozdział 3 - zasady wymiaru kary
Art.11.
Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Art.12.
Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Art.13.
§ 1.Kara może być zawieszona na okres próbny.
§ 2.Okres próbny jest nie dłuższy niż 2 miesiące.
§ 3.Okres próbny nie przysługuje wcześniej karanym osobom
§ 4.W przypadku gdy nadana kara oraz kara poddana próbie są większe niż ta określona w art. 7 §1, nadaje się najwyższą karę z art. 7 §1 nie odwieszając wyroku na okres próbny.

Art.14.
§ 1.Wyrok może ogłosić sąd.
§ 2.Każdy Wyrok jest publikowany.
§ 3.Wyrok jest prawomocny 14 dni od jego wydania.
§ 4.Oskarżony ma prawo odwołać się od wyroku w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyroku.

Rozdział 4 - Przestępstwa i kary

Art.15.
Kto publikuje fragmenty rozmowy prywatnej bez pozwolenia osoby, której to dotyczy, podlega karze grzywny do 600 ARG.

Art.16.
Kto nawołuje do nienawiści bądź szerzy nienawiść podlega karze pozbawienia wolności do 1 tygodnia.

Art.17.
Kto nawołuje do rozpoczęcia buntu przeciwko władzy podlega najwyższej karze pozbawienia wolności z art. 7 §2.

Art.18.
Kto publicznie używa wulgaryzmów podlega karze grzywny do 50 ARG.

Art.19.
§ 1.Zniesławienie podlega karze odszkodowania na rzecz poszkodowanego do 700 ARG.
§ 2.Poszkodowany ma prawo ubiegać się o publiczne przeprosiny.

Art.20.
Spam podlega karze do 100 ARG.

Art.21.
Niewypełnianie obowiązków wobec Republiki Garapeńskiej podlega karze do 2 tygodni pozbawienia wolności.

Art.22.
Kto poświadcza nieprawdę przed sądem podlega karze do 5 tygodni pozbawienia wolności lub karze grzywny do 2000 ARG.

Art.23.
Kto w jakikolwiek sposób próbuje ograniczyć prawa obywatela podlega karze do 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Art.24.
Próba puczu podlega podlega najwyższej karze pozbawienia wolności z art. 7 §2.

Art.25.
Korupcja podlega karze grzywny do 2000 kapsli.

Art.26.
Bezpodstawne oskarżanie przed sądem podlega karze 100 ARG.

Art.27.
Podżeganie o zeznawaniu nieprawdy podlega karze 200 kapsli.


Art.28.
Szantaż podlega karze 4 miesięcy pozbawienia wolności.


Art.29.
§ 1.Kary za działanie w grupie zorganizowanej mogą być większe niż te przewidziane przez ustawę.
§ 2.Za grupę zorganizowaną uwarza się co najmniej 3 osoby popełniające ten sam czyn zabroniony.

Rozdział 5 - Okoliczności łagodzące
Art.30.
W przypadku gdy oskarżony popełnia czyn zabroniony pod wpływem szantażu ma prawo na łagodniejszy wyrok.

Art.31.
W przypadku gdy oskarżony okazuje skruchę ma prawo na łagodniejszy wyrok.

Art.32.
Przyznanie się do winy jest Okolicznośćą łagodzącą.
prof. Sokolov

Dnia prof. Sokolov napisał:

Tak bardzo mi się nie chce pracować nad patchem, że przeczytałem CAŁOŚĆ. Poproszę beczkę Uranowego za ten wyczyn i uścisk dłoni prezesa, może być nawet prezesa Inkwizycji.

Po pierwsze zastanawia mnie artykuł 27 z rozdziału 4.
Dlaczego w tym punkcie jako jedynym szanowny autor tego wiekopomnego dzieła zmienił nazwę waluty na prawidłową, winkową?
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Po pierwsze, jestem niezmiernie wdzięczny profesorowi za to że poświęcił kilka minut swojego niezwykle cennego czasu i oddał się lekturze powyższego projektu. Ja nie dałem rady.

Po drugie, powyższy tekst to nic innego jak kopia projektu garapeńskiego Kodeksu Karnego autorstwa Mieszko Herdela. Pawełek dopuścił się przestępstwa i skradł czyjąś własność intelektualną. A na to są paragrafy. Chyba... Są Lunton? Tylko Ty to czytałeś. W każdym bądź razie przyznanie się do winy może zostać uznane jako okoliczność łagodząca...
Pawełek Plata

Dnia Pawełek Plata napisał:

Poprawka: Wszystkie "ARG" na "kapsle"
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Dlaczego nie dokonałeś edycji w dokumencie skradzionym z Garapenii?
prof. Sokolov

Dnia prof. Sokolov napisał:

Bo to jest uczciwy złodziej.
Pan Talerz

Dnia Pan Talerz napisał:

Nieprawda! W kilku miejscach podmienił ARG na kapsle. Zwróć uwagę na artykuły 25 i 27.

Hile Wędrowcze!

Ostatnio widziani

  • 2 nieznanych